STATEMENT

Destruir, descobrir, fragmentar, recuperar… per tornar a crear, construir. Crear un nou espai-temps, passat-present, negatiu-positiu, immaterial-material… amb l’objectiu de fer emergir l’invisible perquè les persones es qüestionin la seva manera de mirar i retrobin l’emoció.

La recerca de la identitat és l’eix vertebrador de la meva obra. Visc en un viatge permanent través dels records i l’observació de l’entorn, errant en un moviment perpetu. Retrobar-se amb la memòria oblidada o amb el nostre present fugaç és recuperar el nostre patrimoni cultural immaterial, el nostre propi, individual, el que crea el substrat de la nostra identitat.

Obsessionada per aquesta noció del temps que passa i els problemes d’identitat, busco, intentant trobar una realitat. La meva realitat. I això, ho faig pintant, és la meva eina. La pintura no només és el resultat final de la meva recerca sinó també el meu instrument.

Destroy, discover, fragment, recover … to recreate, build. Create a new space-time, past-present, negative-positive, immaterial-material … in order to make the invisible emerge so that people question their way of looking at and regaining emotion.

The search for identity is the cornerstone of my work. I live on a permanent journey through memories and observation of the environment, moving in a perpetual movement. Retiring with the memory forgotten or with our present fleet is to recover our intangible cultural heritage, our own, individual, which creates the substrate of our identity.

Obsessed by this notion of the time that passes and the problems of identity, I seek, trying to find a reality. My reality. And that, I’m painting it, is my tool. Painting is not only the final result of my research but also my instrument.