ARS ADEO LATET ARTE SUA
Ovidi, Metamorphoses

So art lies hid by its own artifice
Així l’art s’amaga sota el seu propi artifici